Zoeken
Menu

Veel gestelde vragen

- Welke eerste stappen moeten worden gezet om een nieuwe opleidingserkenning aan te vragen?
- Wanneer is een Samenwerkingsovereenkomst nodig?
- Plaatsvervangend opleider
- Kan ik tussentijds mijn opleidingscompartiment uitbreiden of wijzigen?
- Wat is een bestuurlijke eenheid?
- Hoe toestemming te vragen voor een buitenlandstage?
- Wat houdt een zienswijzegesprek in?
- Wat is het verschil tussen opleidingseisen en opleidingsverplichtingen?
- Wanneer voorwaarde, wanneer zwaarwegend advies en wanneer aanbeveling?
- Wat te doen bij consulten/diensten bij patiënten onder meerdere Raden van Bestuur?
- Kosten visitatie


vraag:

Welke eerste stappen moeten worden gezet om een nieuwe opleidingserkenning aan te vragen?

 

antwoord: Indien u een nieuwe opleidingserkenning wilt aanvragen, dient de beoogd opleider een formeel verzoek hiertoe te richten aan de Registratiecommissie geneeskundig Specialisten. Dit kan zowel per brief als per e-mail en dient mede ondertekend te zijn door de Raad van Bestuur.

Het is raadzaam om bij dit verzoek tevens de e-mailadressen te vermelden van zowel beoogd opleider als Raad van Bestuur, aangezien de erkenningsformulieren elektronisch worden aangeleverd en verwerkt.

Adres: RGS secretaris, Postbus 20053, 3502 LB UTRECHT of
e-mail erkenning@fed.knmg.nl

 

Ga naar boven


vraag:

Wanneer is een Samenwerkingsovereenkomst nodig?antwoord:

Bestendig beleid van de RGS is om een SWO te vragen in die situaties waarin er op structurele basis uitwisseling van aios plaatsvindt tussen één of meerdere opleidingsinrichtingen. Als een aios incidenteel een opleidingsonderdeel in een andere opleidingsinrichting volgt is hier geen SWO voor nodig, maar indien van toepassing wel een wijziging van het opleidingsschema in het geval dit opleidingsonderdeel nog niet in het opleidingsschema vermeld stond, b.v. omdat de keuze hiervoor pas later in de opleiding gemaakt werd

Er zijn vier verschillende samenwerkingsovereenkomsten. U vindt ze ook op deze website onder het kopje Documenten + formulieren.

Graag wijzen wij u er op dat in de samenwerkingsovereenkomsten op pagina 2, artikel 1, de RGS er kritisch op let dat daar de benaming en duur van de afzonderlijke onderdelen zijn ingevuld conform de in de specifieke bijlage psychiatrie (erkenningsformulieren) aangevinkte onderdelen
Ga naar boven


vraag:

Wat moeten we doen, als we een nieuwe plaatsvervangend opleider willen voordragen?antwoord:

U kunt per brief of per e-mail bij de RGS een aanvraagformulier hiervoor opvragen. Deze aanvraag dient ondertekend te worden door opleider, Raad van Bestuur, vertekkend plaatsvervangend opleider en beoogd plaatsvervangend opleider.

Adres: RGS secretaris, Postbus 20053, 3502 LB  UTRECHT of
e-mail erkenning@fed.knmg.nl
Ga naar boven


vraag:

Kan ik tussentijds mijn opleidingscompartiment uitbreiden of wijzigen?antwoord:

Ja, dat kan. Indien u een nieuwe locatie aan uw opleiding wilt toevoegen, of wanneer u de opleiding wilt uitbreiden met een stage op een nieuwe locatie, dan dient u daartoe een formeel verzoek (ondertekend door zowel opleider als Raad van Bestuur) aan de RGS te richten.
Aanvragen tot tussentijdse uitbreiding van de opleidingsinhoud/-locaties worden niet in behandeling genomen als deze ingediend worden minder dan anderhalf jaar voorafgaand aan de expiratiedatum of binnen een jaar na de erkenningsdatum.
Zie regelgeving RGS.

Adres: RGS secretaris, Postbus 20053, 3502 LB  UTRECHT of
e-mail erkenning@fed.knmg.nl

De RGS zal u de benodigde in te vullen formulieren toezenden en vervolgens de visitatiecommissie psychiatrie om een advies vragen. Hierop zal de visitatiecommissie besluiten of zij voldoende informatie heeft om een advies richting RGS te formuleren, of dat een (beperkte) visitatie ter plekke noodzakelijk is.

Uiteindelijke besluitvorming vindt uiteraard uiteindelijk plaats door de RGS. 
Ga naar boven


vraag:

Wat is een bestuurlijke eenheid?antwoord:

Het Kaderbesluit geeft als definitie van een bestuurlijke eenheid:een eenheid die wordt gevormd doordat de instelling wordt geleid door één Raad van Bestuur, centrale directie, bestuursraad of bestuur.

Indien er in een opleiding sprake is van meerdere locaties, is het voor de erkenning van belang dat er sprake is van één bestuurlijke eenheid, waaronder alle locaties vallen. De aan de opleiding deelnemende specialisten dienen een zelfde dienstverband te hebben met de rechtspersoon die de bestuurlijke eenheid vormt.
Er dient dus één bestuurlijke eenheid verantwoordelijk te zijn voor de opleiding.
Ga naar boven


vraag:

Hoe toestemming te vragen voor een buitenlandstage?antwoord:

De aios die een gedeelte van zijn of haar opleiding in het buitenland wenst te volgen, dient hiertoe vooraf toestemming van de RGS te verkrijgen. De aios dient in dat geval bij de RGS een schriftelijke aanvraag in, waarin in elk geval is vermeld in welke inrichting buiten Nederland, bij welke specialist en gedurende welke periode zij/hij zal worden opgeleid. Verder verschaft de aios de gegevens die de RGS voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover zij/hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Zowel de opleider in Nederland als de plenaire visitatiecommissie psychiatrie dienen schriftelijk met de aanvraag in te stemmen. Om de instemmingsbrief van de plenaire visitatiecommissie te verkrijgen, kunt u schriftelijk of per e-mail een beargumenteerd verzoek richten aan het secretariaat. Informatie die hierbij van belang is: is er sprake van een opleidingsklimaat in de betreffende instelling, wie is de werkbegeleider, wie is de supervisor, werkt de aios samen met psychiaters, wat zijn de onderwijsactiviteiten etc. ?

Voor de uitgebreide regelgeving over een gedeeltelijke opleiding buiten Nederland verwijzen wij u naar het Kaderbesluit CCMS, paragraaf B.21.
Ga naar boven


vraag:

Wat houdt een zienswijzegesprek in?antwoord:

Binnen acht weken na ontvangst van het visitatierapport van de visitatiecommissie neemt de MSRC een voorgenomen beslissing over de hernieuwde erkenning van een opleiding en de eventueel daarbij horende voorwaarden. De opleider en Raad van Bestuur/directie van de opleidingsinstelling worden schriftelijk van dit voorgenomen besluit in kennis gesteld. De (plaatsvervangend) opleider en Raad van Bestuur/directie van de opleidingsinrichting worden, alvorens de beslissing definitief wordt genomen, in de gelegenheid gesteld binnen vier weken hun zienswijze naar voren te brengen. Zij kunnen naar keuze hun zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen en kunnen zich hierbij laten bijstaan of vertegenwoordigen.
Ga naar boven


vraag:

Wat is het verschil tussen opleidingseisen en opleidingsverplichtingen?antwoord:

In Kaderbesluit en Opleidingseisen Psychiatrie wordt duidelijk aangegeven of het gaat om een eis (b.v. artikel C1 en artikel C4 Opleidingseisen psychiatrie: Eisen voor erkenning) dan wel om een verplichting (b.v. artikel C2 Opleidingseisen psychiatrie: verplichtingen opleider). Ook in het Kaderbesluit wordt telkens vermeld of het gaat om Eisen voor erkenning dan wel om een Verplichting.

Het niet voldoen aan een opleidingseis leidt bij het erkenningsbesluit tot een voorwaarde, het niet voldoen aan een opleidingsverplichting leidt bij het erkenningsbesluit tot een zwaarwegend advies.
Ga naar boven


vraag:

Wanneer wordt een voorwaarde gegeven, en wanneer een zwaarwegend advies of een aanbeveling?antwoord:

Teneinde te bevorderen dat de MSRC haar beslissing in niet voor misverstand vatbare bewoordingen aan de gevisiteerde specialist en instelling kan mededelen, is het noodzakelijk dat de plenaire visitatiecommissie de zwaarte van haar adviezen nauwkeurig aangeeft. Mede ten behoeve van een zo groot mogelijke uniformiteit wordt daarom benadrukt dat deze adviezen worden geformuleerd als:
Voorwaarden, indien ten aanzien van essentiële onderdelen van een opleiding bepaalde zodanig ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd dat deze - teneinde de erkenning te kunnen behouden - binnen een nader aan te geven tijd moeten zijn verbeterd dan wel opgeheven.
Zwaarwegende adviezen, indien ten aanzien van een of meer onderdelen van een opleiding tekortkomingen zijn geconstateerd, die - gelet op de overige bevindingen - weliswaar thans nog acceptabel zijn, maar die in de naaste toekomst zullen moeten worden verbeterd en die bij de volgende visitatie extra aandacht zullen moeten krijgen.
Aanbevelingen, indien een op zich als voldoende beoordeelde opleiding nog op een of meer onderdelen zou kunnen worden verbeterd.

Aandachtspunten:
- voorwaarden hebben altijd betrekking op opleidingseisen en zwaarwegende adviezen op opleidingsverplichtingen. 
- Indien bij een volgende visitatie niet aan een zwaarwegend advies is voldaan, schuift dit advies op naar de voorwaarden. Indien bij een volgende visitatie niet aan een voorwaarde is voldaan, betekent dit in principe het einde van de erkenning.
-  Bij een nieuwe erkenningsaanvraag dient aan alle voorwaarden voldaan te zijn. Met andere woorden: één voorwaarde is geen erkenning (conditio sine qua non).
Ga naar boven


vraag:

Wat te doen bij consulten/diensten bij patiënten onder meerdere Raden van Bestuur?antwoord:

De Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijke opleidingseenheid kan hier uitkomst bieden. Klik hier voor het model van deze samenwerkingsovereenkomst. 
Ga naar boven


vraag:

Zijn er kosten verbonden aan een visitatie?antwoord:

Het geldende tarief van de RGS voor de behandeling van een aanvraag tot een (hernieuwde) erkenning is momenteel € 13.219,25.

Ga naar boven