Zoeken
Menu

Wie zijn wij?

De Visitatiecommissie Psychiatrie is een adviesorgaan van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS heeft onder meer tot taak het erkennen van opleiders en opleidingsinrichtingen, alsmede het schorsen of intrekken van de erkenning en het houden van toezicht op de naleving van besluiten van een college door opleiders en opleidingsinrichtingen die door de RGS zijn erkend. In het kader van laatst genoemde taak kan de RGS opleiders en opleidingsinrichtingen doen visiteren door de visitatiecommissie van het betreffende specialisme, in dit geval psychiatrie.

Het doel van een visitatie is om na te gaan of opleiders en opleidingsinrichtingen voldoen aan de algemene en bijzondere eisen en voorwaarden die gelden voor de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen.

De Plenaire Visitatiecommissie (PVC) Psychiatrie is een commissie die voor het specialisme psychiatrie is belast met het doen van visitaties, rapporteert aan de RGS en adviezen geeft met betrekking tot het verlenen van een nieuwe opleidingserkenning.

De leden van de visitatiecommissie zijn psychiaters/opleiders en assistenten in opleiding tot specialist (aios) psychiatrie, die op voordracht van de wetenschappelijke vereniging, in dit geval de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, worden genoemd.

Een visitatie is een ter plaatste te verrichten onderzoek naar het functioneren van een psychiater/opleider en - indien aanwezig - ook een psychiater/plaatsvervangend opleider, de opleidersgroep én de opleidingsinrichting, met het doel een objectief oordeel te verkrijgen over de kwaliteit van de opleiding tegen de achtergrond van hetgeen daaromtrent in het Kaderbesluit en het Specifiek Besluit Psychiatrie is vastgesteld.
Voor iedere visitatie wordt door de PVC een visitatiecommissie ad hoc benoemd, normaliter bestaande uit drie personen (waarvan één aios), die de visitatie uit naam van de PVC verrichten.
In bepaalde situaties is het mogelijk te volstaan met een papieren visitatie.