Overslaan en naar de inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Indien u een nieuwe opleidingserkenning wilt aanvragen, dient de beoogd opleider een formeel verzoek hiertoe te richten aan de Registratiecommissie geneeskundig Specialisten. U kunt de procedure starten middels de website van de RGS, de pagina Procedure erkenning.

e-mail erkenning@fed.knmg.nl

Bestendig beleid van de RGS is om een Samenwerkingsovereenkomst (SWO) te vragen in die situaties waarin er op structurele basis uitwisseling van aios plaatsvindt tussen één of meerdere opleidingsinrichtingen. Als een aios incidenteel een opleidingsonderdeel in een andere opleidingsinrichting volgt is hier geen SWO voor nodig, maar indien van toepassing wel een wijziging van het opleidingsschema in het geval dit opleidingsonderdeel nog niet in het opleidingsschema vermeld stond, b.v. omdat de keuze hiervoor pas later in de opleiding gemaakt werd.

U heeft een Samenwerkingsovereenkomst A nodig bij de aanvraag tot erkenning van de instelling tot opleidingsinstelling in een samenwerkingsverband (artikel C.6. van het Kaderbesluit CGS).

U heeft een Samenwerkingsovereenkomst B nodig bij de aanvraag tot erkenning va de instelling tot opleidingsinstelling in een samenwerkingsverband in het kader van regionaal visiteren (artikel C.6. van het Kaderbesluit CGS).

U heeft een Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke Opleidingseenheid nodig bij de aanvraag tot erkenning van de opleidingsinstelling in een bestuurlijke opleidingseenheid van instellingen (artikel C.5. Kaderbesluit CGS).

U kunt per e-mail bij de RGS een aanvraagformulier hiervoor opvragen. Deze aanvraag dient na invulling ondertekend te worden door opleider, Raad van Bestuur, vertrekkend (plaatsvervangend) opleider en beoogd (plaatsvervangend) opleider. De RGS vraagt vervolgens advies aan de visitatiecommissie psychiatrie en neemt op basis van dit advies een besluit. Dit kan middels een schriftelijke procedure en hiervoor is dus geen fysieke visitatie nodig.

e-mail erkenning@fed.knmg.nl

Ja, dat kan. Indien u een nieuwe locatie aan uw opleiding wilt toevoegen, of wanneer u de opleiding wilt uitbreiden met een stage op een nieuwe locatie, dan dient u daartoe een formeel verzoek (ondertekend door zowel opleider als Raad van Bestuur) aan de RGS te richten.
Aanvragen tot tussentijdse uitbreiding van de opleidingsinhoud/-locaties worden niet in behandeling genomen als deze ingediend worden minder dan anderhalf jaar voorafgaand aan de expiratiedatum of binnen een jaar na de erkenningsdatum.
Zie regelgeving RGS.

Adres RGS e-mail erkenning@fed.knmg.nl

De RGS zal u de benodigde in te vullen formulieren toezenden en vervolgens de visitatiecommissie psychiatrie om een advies vragen. Hierop zal de visitatiecommissie besluiten of zij voldoende informatie heeft om een advies richting RGS te formuleren, of dat een (beperkte) visitatie ter plekke noodzakelijk is.

Uiteindelijke besluitvorming vindt uiteraard uiteindelijk plaats door de RGS. 

De visitatiecommissie psychiatrie adviseert u dit op de volgende manier te regelen:

  • De opleider van de instelling waarmee u wilt gaan samenwerken vraagt bij de RGS uitbreiding van diens opleidingserkenning aan voor de betreffende stage bij uw locatie. (via erkenning@fed.knmg.nl)
  • In dit kader wordt een Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijke Opleidingseenheid getekend en bij de aanvraag gevoegd.
  • Tevens moet aan de aanvraag worden toegevoegd een adequate stagebeschrijving, overeenkomstig de wijze waarop de stagebeschrijvingen in het opleidingsplan van de hoofdopleiding zijn gemaakt.

De RGS zal vervolgens deze aanvraag ter advisering aan de visitatiecommissie psychiatrie voorleggen. Na ontvangst van dit advies zal de RGS een besluit nemen en dit aan de opleider kenbaar maken.

Het Kaderbesluit geeft als definitie van een bestuurlijke eenheid:een organisatorische eenheid van een opleidingsinstelling en een of meer niet erkende instellingen die op grond van een samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk een opleiding verzorgen, waarbij van de opleidingsinstelling de raad van bestuur, centrale directie of bestuur verantwoordelijk is voor het functioneren van de gehele opleiding;

Indien er in een opleiding sprake is van meerdere locaties, is het voor de erkenning van belang dat er sprake is van één bestuurlijke eenheid, waaronder alle locaties vallen. De aan de opleiding deelnemende specialisten dienen een zelfde dienstverband te hebben met de rechtspersoon die de bestuurlijke eenheid vormt.
Er dient dus één bestuurlijke eenheid verantwoordelijk te zijn voor de opleiding.

Binnen acht weken na ontvangst van het visitatierapport van de visitatiecommissie neemt de RGS een voorgenomen besluit een hernieuwd erkenningsverzoek af te wijzen of niet volledig te honoreren van een opleiding. De opleider en Raad van Bestuur/directie van de opleidingsinstelling worden van dit voorgenomen besluit in kennis gesteld. De (plaatsvervangend) opleider en voorzitter van de Raad van Bestuur van de opleidingsinrichting worden, alvorens de beslissing definitief wordt genomen, in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Zij kunnen naar keuze hun zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen en kunnen zich hierbij laten bijstaan of vertegenwoordigen.
De aanvraag tot zienswijze is gebonden aan termijnen, deze worden u in het voorgenomen besluit meegedeeld.

De aios die een gedeelte van zijn of haar opleiding in het buitenland wenst te volgen, dient hiertoe vooraf toestemming van de RGS te verkrijgen. De aios dient in dat geval bij de RGS een schriftelijke aanvraag in, waarin in elk geval is vermeld in welke inrichting buiten Nederland, bij welke specialist en gedurende welke periode zij/hij zal worden opgeleid. Verder verschaft de aios de gegevens die de RGS voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht en waarover zij/hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.

Bij een aanvraag om een gedeelte van de opleiding in het buitenland te kunnen volgen, zal worden
beoordeeld in hoeverre het in het buitenland te volgen gedeelte van de opleiding overeenkomt met de
opleiding in Nederland. Duidelijk moet zijn dat de aios gedurende de periode van opleiding in het
buitenland in staat is de benodigde competenties te verwerven. Om tot een goed oordeel te kunnen
komen, kan de RGS advies inwinnen van derden. Dat kan de plenaire visitatiecommissie van de
betreffende wetenschappelijke vereniging zijn. Omdat een periode in het buitenland leidt tot een wijziging
van het opleidingsschema, en zo’n wijziging de instemming van de opleider en de RGS behoeft (artikel
B.11), speelt de opleider een rol bij de instemming of weigering. Zie Kaderbesluit CGS, artikel B.9.

Hierover bestaat veel misverstand. Daarom heeft het Concilium een duidelijke uitleg op papier gezet in de Handreiking Diensten aios buiten kantooruren.

Vanaf 1 januari 2020 is de RGS overgegaan naar een abonnementstarief in plaats van een tarief per aanvraag.

Voor meer informatie over de herijking van de tarieven verwijzen wij u naar de website van de KNMG.

back to top